Παραμόρφωση Δίκην Κομβιοδόχης (Boutoniere Deformity)

Αρθρίτιδα Βασικής Άρθρωσης του Αντίχειρα

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΗΝ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ

(BOUTONIERE  DEFORMITY)

H παραμόρφωση δίκην κομβιοδόχου είναι η  παραμόρφωση του δακτύλου όπου εμφανίζεται κάμψη της φαλαγγο – φαλαγγικής αρθρώσεως (PIP) και υπερέκταση της τελικο – φαλαγγικής (DIP). Διεθνώς  έχει  επικρατήσει  με  το  όνομα  «Boutoniere  Deformity».   Οφείλεται σε ρήξη ή απόσπαση της κεντρικής δέσμης. Σπανιότερα συνυπάρχει  αποσπαστικό  κάταγμα  της  β΄ φάλαγγας. Η παραμόρφωση είναι εξελισσόμενη. Κατ’ αρχήν κάμπτεται η Φ-Φ άρθρωση λόγω αδυναμίας εκτάσεως της από την διακοπή της συνέχειας  της  κεντρικής  δέσμης.  Στην  συνέχεια, λόγω διολισθήσεως των πλαγίων συνδέσμων και της  παλαμιαίας  παρεκτόπισης  τους, εμφανίζεται  η  υπερέκταση  της  Τ-Φ αρθρώσεως. Τελικά  η  περαιτέρω κεντρική παρεκτόπιση της κεντρικής δέσμης,  λόγω  συρρικνώσεως του  εκτείνοντα,  οδηγεί  σε υπερέκταση και  της  μετακαρποφαλαγγικής  αρθρώσεως.  Στα  αρχικά στάδια από τον τραυματισμό η παραμόρφωση  είναι  εύκαμπτη,  δηλαδή  διορθώνεται  εύκολα  παθητικά.  Αργότερα  εμφανίζεται  δυσκαμψία των  αρθρώσεων  και  η  παραμόρφωση  είναι  μόνιμη.

Η  εμφάνιση  της  παραμόρφωσης  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί  και  σε  περιπτώσεις  συστηματικών  νοσημάτων,  όπως  είναι  η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα.  Στις  παθολογίες  αυτές,  η  υποκείμενη  παθολογία  καταστρέφει  τον  τένοντα,  και  το  αποτέλεσμα  είναι  το  ίδιο  και  χειρότερο  με  την  τραυματική  διατομή,  καθώς  υπάρχει  καταστροφή  του  εκτατικού  μηχανισμού  σε  μεγάλη  έκταση.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η  διάγνωση  τίθεται  εύκολα  από  την  εικόνα  του  δακτύλου.

Ανάλογα  με  τον  τύπο  της  παραμόρφωσης  διακρίνονται  4  στάδια:

  • Στάδιο  Ι:  μικρή  απώλεια  εκτάσεως (< 30°).
  • Στάδιο   ΙΙ:  τυπική  εύκαμπτη  παραμόρφωση.
  • Στάδιο ΙΙΙ: μερικώς δύσκαμπτη παραμόρφωση, (έκταση της PIP, εμποδίζει   την  κάμψη της DIP ,  σύμφωνα  με  τη  δοκιμασία  Haines Zancolli).
  •  Στάδιο  IV:  μόνιμη  και  δύσκαμπτη  παραμόρφωση.

Συνήθως  υπάρχει  ιστορικό  πρόσφατου,  ή  παλαιότερου  τραυματισμού.  Εάν  δεν  υπάρχει,  ο   ασθενής  πρέπει  να  υποβληθεί  σε  πλήρη  εργαστηριακό  έλεγχο,  προς  αναζήτηση  πιθανής  συστηματικής  νόσου,  όπως  είναι  η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα,

Ο  απλός  ακτινολογικός  έλεγχος  είναι  απαραίτητος  για  την  αναζήτηση  αποσπαστικού  κατάγματος  της  κεντρικής  δέσμης. Ο  έλεγχος  με  αξονική  ή  μαγνητική  τομογραφία  δεν  είναι  χρήσιμος,  εκτός  ειδικών  περιπτώσεων.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία της παραμόρφωσης  ποικίλει από τον χρόνο ενάρξεως  της  θεραπείας,  το  στάδιο  της  παραμόρφωσης,  και  την  αιτιολογία  της.

Είναι  δυνατόν  να  είναι  συντηρητική  μόνο  στις  περιπτώσεις που  ο  τραυματισμός  είναι  πρόσφατος,  ή  υπάρχει  απαρεκτόπιστο  αποσπαστικό  κάταγμα  και  το  έλλειμμα  εκτάσεως  της  Φ-Φ  αρθρώσεως  είναι  μικρό.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  εφαρμόζεται  ειδικός  νάρθηκας   με  την  Φ-Φ  άρθρωση  σε  έκταση,  για  χρονικό  διάστημα  6  εβδομάδων.

Η  χειρουργική  θεραπεία,  είναι  η  θεραπεία  εκλογής  στους  τραυματισμούς  αυτούς.  Σε πρόσφατες κακώσεις θα πρέπει  να  επιχειρείται  άμεση  χειρουργική αποκατάσταση  της  κεντρικής  δέσμης,  εκτός  εάν  συνυπάρχει  σοβαρή  κάκωση  του  υπερκείμενου δέρματος ή σε έκταση καταστροφή του εκτείνοντα τένοντα.  Ο  στόχος  της  χειρουργικής  θεραπείας  είναι  η  καθήλωση  του  εκτατικού  μηχανισμού  στην  ανατομική  του  θέση.

Οι  παραμελημένες μορφές  είναι  περισσότερο  σύνθετες,  και  απαιτούν  συνδυασμό  συντηρητικής και χειρουργικής θεραπείας. Κατ’ αρχήν εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα  φυσικής  αποκατάστασης  (νάρθηκες – κινησιοθεραπεία),  προς  αποκατάσταση, κατά το δυνατόν, της παθητικής κίνησης. Στο χειρουργικό  στάδιο  της  θεραπείας,  επιχειρείται  η  αποκατάσταση  του  εκτατικού  μηχανισμού.  Υπάρχουν  πολλές  μέθοδοι  αποκατάστασης,  στατικές  η  δυναμικές.  Η  επιλογή  της  μεθόδου  είναι  συνάρτηση  των  τοπικών  συνθηκών,  της  αιτιολογίας  και  της  εμπειρίας  του  χειρουργού.

Οιασδήποτε αρτιότητας χειρουργική τεχνική δεν είναι δυνατόν ν’ αποδώσει λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, εάν δεν ακολουθηθεί  εντατικό  πρόγραμμα  φυσικής  αποκατάστασης  όπου  η  ενεργή  συμμετοχή  του  ίδιου  του  ασθενούς  είναι  κύριας σημασίας.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest