Κάταγμα Κλείδας

Κάταγμα Κλείδας

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

(CLAVICLE FRACTURES)

Η  πρώτη  αναφορά  για  τα  κατάγματα  της  κλειδός  είναι  από  το  Ιπποκράτη,  το  400  Π.Χ.,  λέγοντας  ότι  ο  ασθενής  την  ώρα  που  συμβαίνει  νομίζει  ότι  είναι  κάτι  πολύ  σοβαρό. Σύντομα  όμως  η  μείωση  του  πόνου  και  η  ικανότητα  του  να  περπατήσει  και  φάει, τον  καθιστούν  λιγότερο  ανήσυχο,  και  η  πώρωση  εμφανίζεται  γρήγορα.  Αρκετές  χιλιάδες  χρόνια  αργότερα,  το  1934, ο  Codman  τονίζει  ότι  η  κλείδα  είναι  ένα  από  τα  περισσότερο  σημαντικά  οστά  του  ανθρώπινου  σκελετού  καθώς  η  λειτουργία  της  είναι  κριτικής  σημασίας  για  την  έκταση  του  Άνω   Άκρου  στο  χώρο  και  χρήζει  αρτιότερης  θεραπείας.

Πράγματι,  η  ακεραιότητα  και  η  ομαλή  λειτουργία  της  κλείδας  προσφέρει  ανεκτίμητη  υπηρεσία  στην   ανώδυνη  και  αποτελεσματική   λειτουργία  του  ώμου.  Μέχρι  πρόσφατα  αποτελούσε  το  «παρεξηγημένο»  οστούν,  καθώς  η  ευκολία  συνήθως  πωρώσεως  του  και  η  γειτονία  της  με  ευαίσθητους  ιστούς  όπως  είναι  τα  αγγεία  και  τα  νεύρα  της  περιοχής,  οδηγούσε  στη  περιορισμένη  προσοχή,  και  ίσως  «φόβο»,   από  την  πλευρά  των  Ορθοπαιδικών  Χειρουργών.

Η  κλείδα  αποτελεί  τμήμα  του  Άνω  θωρακικού  κλωβού  και  συνδέει  το  στέρνο  με  την  ωμοπλάτη.  Αλλαγή  στο  σχήμα  και  στο  μήκος  της  επηρεάζει  τόσο  την  στερνοκλειδική  άρθρωση,  όσο  και  την  ακρωμιοκλειδική.  Ταυτόχρονα  επηρεάζει  δυσμενώς  και  την  συνολική  λειτουργία  του  ώμου.

Ο  μηχανισμός  κάκωσης  συνήθως  είναι  μέσης  ή  υψηλής  ενέργειας  κάκωση  του  ώμου.  Τούτο  συμβαίνει  μετά  πτώση  από  ύψος,  τροχαίο  ατύχημα,  αθλητικές  δραστηριότητες,  η  ακόμη  και  από  άμεση  πλήξη.

Πολύ  συχνά  εμφανίζονται  στα  παιδιά   μετά  από,  συνήθως,  αθώα  πτώση,  η  ακόμη  και  κατά  την  διάρκεια  του  τοκετού.

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  των  καταγμάτων  της  κλειδός  και  για  την  κωδικοποίηση  της  θεραπείας  των,  ταξινομούνται  ως  εξής:

 • Κατάγματα  της  μεσότητας  που αποτελούν  το  80%  όλων  των  καταγμάτων  της  κλείδας.
 • Κατάγματα  του  περιφερικού  άκρου,  που  είναι  το  10% – 15%.
 • Κατάγματα  του  κεντρικού  άκρου  που  αποτελούν  μόνο  το  5%.

Η  θέση  του  κατάγματος,  η  παρεκτόπισή  του  και  η  συντριβή  του  καθορίζουν  την  επιλογή  της  ενδεδειγμένης  θεραπείας.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Το  κύριο  σύμπτωμα  είναι  ο  πόνος  που  ακολουθεί  έναν  τραυματισμό  σην  περιοχή  του  ώμου.  Συνήθως  συνυπάεχει  οίδημα  και  αιμάτωμα  στην  περιοχή.  Οι  κινήσεις  του  ώμου  συνήθως  είναι  επώδυνες. Μακροσκοπικά  είναι  πιθανή  παραμόρφωση  στη  περιοχή.

Καθώς  η  κλείδα  ευρίσκεται  σε  στενή  σχέση  με  τη  υποκλείδια  αρτηρία  και  φλέβα,  καθώς  και  στα  στελέχη  του  βραχιονίου  πλέγματος,  των  νεύρων  δηλαδή  που  δίδουν  κίνηση  και  αίσθηση  στο  Άνω  Άκρο,  είναι  πιθανός  ο  τραυματισμός  τους.  Έτσι  οιαδήποτε  αλλαγή  της  θερμοκρασίας  και  του  χρώματος  του  χεριού  που  υπονοεί  αγγειακή  βλάβη,  η  αδυναμία  σε  κάποια  κίνηση  και  το  μούδιασμα  του  χεριού  που  υπονοεί  νευρική  βλάβη,  απαιτεί  άμεση  εκτίμηση  και  αντιμετώπιση  από  ειδικό  ιατρό.

Η  διάγνωση  επιτυγχάνεται  με  τον  απλό  ακτινολογικό  έλεγχο  ειδικές  λήψεις  χρησιμοποιούνται  για  την  πληρέστερη  εκτίμηση  του  κατάγματος. Σπάνια  απαιτείται  περαιτέρω  έλεγχος  με  αξονική  τομογραφία,  για  την  διερεύνηση  της  συντριβής  και  της  παρεκτόπισής  του. Ειδικές  εξετάσεις,  όπως  είναι  η  αγγειογραφία  είναι  απαραίτητες  σε  υπόνοια  αγγειακής  βλάβης,  ή  η  μαγνητική  τομογραφία  και  η  μυελογραφία  στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  βλάβη  του  βραχιονίου  πλέγματος.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  των  περισσότερων  καταγμάτων  της  κλειδός  είναι  συνήθως  συντηρητική. Περιλαμβάνει  είτε  απλή  ανάρτηση,  είτε  εφαρμογή  ειδικού  τύπου  8  επιδέσμου.  Δεν  φαίνεται  διαφορά  στο  λειτουργικό  και  κοσμητικό   αποτέλεσμα  μεταξύ  των  δύο  μεθόδων.  Έτσι,  καθώς  η  χρήση  της  απλής  ανάρτησης  είναι  πιο  φιλική  για  τον  ασθενή,  συνιστάται  να  προτιμάται  ως  θεραπεία  εκλογής.  Τα  μειονεκτήματα  της  συντηρητικής  αντιμετωπίσεως  είναι  η  δυσκολία  ανατάξεως  ενός  παρεκτοπισμένου  κατάγματος,  καθώς  και  το  υψηλό  σχετικά  ποσοστό  μη  πωρώσεως  στα  έντονα  παρεκτοπισμένα  της  μεσότητος  και  του  περιφερικού  άκρου.  Το  αποδεκτό  όριο  παρεκτόπισης  στα  κατάγματα  της  μεσότητας  είναι  βράχυνση  < 5 mm, ενώ  βράχυνση  > 20 mm  παρουσιάζει,  εκτός  από  την  δυσκολία  στην  πώρωση,  φτωχά  λειτουργικά  αποτελέσματα.  Τα  παρεκτοπισμένα  κατάγματα  του  περιφερικού  άκρου  το  ποσοστό  της  μη  πώρωσης  αγγίζει  το  35%.

Οι  ενδείξεις  για  χειρουργική  θεραπεία  των  καταγμάτων  της  κλειδός,  σήμερα,  είναι:

 • Ανοικτά  κατάγματα,  δηλαδή  όταν  συνοδεύονται  με  τραύμα  του δέρματος.
 • Συνοδός  τραυματισμός  των  αγγείων  και  νεύρων.
 • Κατάγματα  μεσότητας   με  παρεκτόπιση.
 • Κατάγματα  του  περιφερικού  άκρου  με  παρεκτόπιση
 • Πολυτραυματίες  με  πολλαπλά  κατάγματα.
 • Αιωρούμενος  ώμος,  που  συμαίνει  σύνθετη  βλάβη  της  περιοχής  του  ώμου.
 • Ύπαρξη  κοσμητικής  παραμόρφωσης.
 • Απαίτηση  για  γρήγορη  επιστροφή  στην  εργασία.

Κατά  την  επέμβαση  το  κάταγμα  ανατάσσεται,  και  γίνεται  οστεοσύνθεση  με  ειδικά  υλικά.  Μετεγχειρητικά  επιτρέπεται  περιορισμένη  χρήση  του  χεριού,  μέχρι  να  εμφανιστούν  ακτινολογικά  στοιχεία  πώρωσης  του  κατάγματος.  Το  τελικό  αποτέλεσμα  συνήθως  είναι  πολύ  καλό.

Στις  περιπτώσεις  που  εγκατασταθεί  ψευδάρθρωση,  ή  όταν  η  πώρωση  γίνει  σε  πλημμελή  θέση,  η  διόρθωση  είναι  περισσότερο  απαιτητική  και  ο  χειρουργός  θα  πρέπει  να  διαθέτει  την  απαραίτητη  γνώση  και  εμπειρία.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest