Κερκιδικό Νεύρο

Κακώσεις Νεύρων

ΚΕΡΚΙΔΙΚΟ ΝΕΥΡΟ

(RADIAL NERVE)

Το  κερκιδικό  νεύρο  συμπληρώνει  την  λειτουργία  όλων  των  άλλων  νεύρων  του  χεριού,  δηλαδή  του  μέσου,  ωλένιου  και  μυοδερματικού,  καθώς  λειτουργεί  ανταγωνιστικά  με  αυτά.    Ενώ  όλα  τα  προαναφερόμενα  νεύρα  έχουν  ως  λειτουργία  την  κάμψη  του  χεριού  και  του  αγκώνα,  το  κερκιδικό  νεύρο  αντιτίθεται  σε  αυτή  τη  κίνηση,  προάγοντας  την  έκταση.

Το  κερκιδικό  νεύρο,  ευρίσκεται  βαθειά  μέσα  στον  βραχίονα,  και  σπάνια  υφίσταται  διατομή  με  τέμνων  όργανο.   Τραυματίζεται  όμως  συχνά  στα  κατάγματα  του  βραχιονίου,  καθώς  η  πορεία  του  είναι  πλησίον  του  οστού.  Ο  τραυματισμός  αυτός  είναι  δυνατόν  να  γίνει  είτε  την  στιγμή  του  τραυματισμού  από  τα  κατεαγότα  άκρα  του  οστού,  είτε  κατά  την  διάρκεια  των  χειρισμών  ανάταξης,  ή  της  χειρουργικής  αντιμετωπίσεώς  του.  Έτσι,  σε  ένα  κάταγμα  βραχιονίου  πρέπει,  πάντα,  να  εξετάζεται  κλινικά  η  λειτουργία  του  κερκιδικού  νεύρου,  πριν  από  την  απόπειρα  ανατάξεως,  ώστε  να  γνωρίζουμε  τον  χρόνο  και  τον  μηχανισμό  κάκωσής  του.

Το  κερκιδικό  νεύρο  είναι  μικτό  νεύρο.  Η  κινητική  του  μοίρα  νευρώνει:

  • Τον  τρικέφαλο  βραχιόνιο  μυ,  που  η  λειτουργία  του  είναι  η  έκταση  του  αγκώνα.
  • Τους  εκτείνοντες  τον  καρπό.
  • Τους  εκτείνοντες  τους  δακτύλους  και  τον  αντίχειρα.

Στη κατάληξή  του  στη  περιοχή  του  καρπού  σχηματίζει  τον  επιπολής  κλάδο  του  κερκιδικού  νεύρου  και  παρέχει  αυτόνομη  περιοχή  αισθητικότητας  στην  ραχιαία  και  κερκιδική  πλευρά  του  καρπού  και  στη  βάση  του  αντίχειρα.

Τραυματισμός  του  κερκιδικού  νεύρου  κεντρικότερα  του  αγκώνα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  παράλυση  των  εκτεινόντων  του  καρπού  και  των  δακτύλων.  Τραυματισμός  του  στην  περιοχή  του  αγκώνα  προκαλεί  αδυναμία  εκτάσεως  των  δακτύλων,  ενώ  η  έκταση  του  καρπού  είναι  φυσιολογική.

Η  παράλυση  του  κερκιδικού  νεύρου  συνεπεία  κατάγματος  του  βραχιονίου,   αποτελεί  αντικείμενο  διαμάχης  στους  Ορθοπαιδικούς  Χειρουργούς.   Εάν  είναι  αποτέλεσμα  άμεσης πλήξης  του   κατά  την  διάρκεια  του  κατάγματος  ή  των  χειρισμών,  συνήθως  είναι  πάρεση  αυτού,  και  αναμένεται  ανάνηψή  του.  Εάν  έχει  υποστεί  διατομή  χρήζει  αντιμετωπίσεως.  Η  διαφορική  διάγνωση  της  πάρεσης  ή  της  διατομής  δεν  είναι  εφικτή,  και  επαφίεται  στη  γνώση  και  εμπειρία  του  χειρουργού  ο  τρόπος  αντιμετωπίσεως.

Συνήθως,  στις  περιπτώσεις  απλών  κλειστών  καταγμάτων  και  ήπιων  χειρισμών  ανατάξεως,   η  παράλυση  οφείλεται  σε  πάρεση,  και  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  κατ΄ αρχήν  συντηρητικά.  Ο  συστηματικός  ηλεκτρομυογραφικός  έλεγχος  θα  αναδείξει  έγκαιρα  την  ανάνηψή  του  με  την  παρουσία  δυναμικών  ανανευρώσεως.  Στις  περιπτώσεις  βίαιων  χειρισμών  ανατάξεως,  απροσδιορίστου  ποιότητας  χειρουργικής  αντιμετωπίσεως,  και  στα  ανοικτά  κατάγματα,  με  λύση  δηλαδή  της  συνεχείας  του  δέρματος,  θεωρείται  σκόπιμη  η  διερεύνησή  του  κερκιδικού  νεύρου  και  η  αποκατάστασή  του  όταν  αυτό  απαιτείται.

Η  άμεση  διατομή  του  κερκιδικού  νεύρου  αντιμετωπίζεται  χειρουργικά.

Το  αποτέλεσμα  της  συρραφής  του  κερκιδικού  νεύρου  δεν  είναι  πάντα  λειτουργικό,  κυρίως  όσο  αφορά  την  έκταση  των  δακτύλων  και  του  αντίχειρα,  και  είναι  πιθανόν  να  απαιτηθούν  συμπληρωματικές  επεμβάσεις  (τενοντομεταφορές).

Ο  τραυματισμός  του  επιπολής  κλάδου  του,  είναι  συχνός,  είτε  από  τέμνων  όργανο  καθώς  πορεύεται  ακριβώς  κάτω  από  το  δέρμα,  είτε  κατά  την  διάρκεια  χειρουργικών  χειρισμών.  Είναι  μια  πολύ  επώδυνη  διαδικασία,  καθώς  η  δημιουργία  νευρώματος  είναι  συχνή,  ακόμη  και  μετά  την  συρραφή  του.  Η  θεραπεία  του  νευρώματος  του  επιπολής  κλάδου  του  κερκιδικού  νεύρου,  απαιτεί  ειδικές,  ιδιαίτερα  απαιτητικές,  χειρουργικές  τεχνικές.

Εκτός από τους τραυματισμούς, το κερκιδικό νεύρο είναι δυνατόν να πιέζεται σε συγκεκριμένες ανατομικές θέσεις κατά τη πορεία του στο Άνω Άκρο. Οι συνηθέστερες είναι στη περιοχή του αγκώνα όπου εμφανίζεται το σύνδρομο οπισθίου μεσόστεου νεύρο (Posterior Interosseous Nerve Syndrome) και το συνδρομο του κερκιδικού σωλήνα (Radial Tunnel Syndrome).  Σπανιότερα πιέζεται ο επιπολής κλάδος του στη μεσότητα περίπου του αντιβραχίου (Wartenberg’s Syndrome).

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest