Συνδεσμικές Αστάθειες Καρπού

Συνδεσμικές Αστάθειες Καρπού

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

(CARPAL INSTABILITY)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο καρπός αποτελείται από 8 οστάρια, τοποθετημένα σε δύο στίχους. Στον α΄ στίχο είναι τα σκαφοειδές, μηνοειδές, πυραμοειδές και πισοειδές και βρίσκονται σε σχέση με τα δύο οστά του αντιβραχίου, την κερκίδα και την ωλένη. Στον β΄ στίχο ευρίσκονται το μείζον και ελάσσον πολύγωνο, το κεφαλωτό και το αγκιστρωτό που συνδέονται με τα μετακάρπια. Τα οστά αυτά συνδέονται μεταξύ τους, με ισχυρούς συνδέσμους. Στην ωλένια πλευρά του καρπού, προς την πλευρά δηλαδή της ωλένης ευρίσκεται το τρίγωνο ινοχόνδρινο σύμπλεγμα, που είναι ένας συνδυασμός ανατομικών μορίων με στόχο τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι σύνδεσμοι αυτοί του καρπού, σε συνδυασμό με τον αρθρικό θύλακο, σχηματίζουν πέντε διαφορετικά διαμερίσματα που φυσιολογικά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

 • κερκιδοκαρπικό διαμέρισμα
 • μεσοκάρπιο διαμέρισμα
 • κάτω κερκιδωλενική άρθρωση
 • καρπομετακάρπιος άρθρωση
 • πυραμοπισοειδής άρθρωση

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες συνδέσμων στον καρπό. Οι αυτόχθονες (intrinsic), ευρίσκονται αποκλειστικά μεταξύ των οστών του καρπού και οι ετερόχθονες (extrinsic) ευρίσκονται μεταξύ των οστών του καρπού, την κερκίδα και τα μετακάρπια. Η σχέση των οστών μεταξύ τους είναι σταθερή και η διαταραχή αυτών οδηγεί σε αποδιοργάνωση του καρπού και εμφάνιση αρθρίτιδας.

Οι συνηθέστεροι τρόποι μετρήσεως των σχέσεων των οσταρίων του καρπού είναι η εκτίμηση:

 • της σκαφομηνοειδούς γωνίας (Φ.Τ. » 60°)
 • της κερκιδομηνοειδούς γωνίας (Φ.Τ. » 10°- 13°)
 • της μηνοκεφαλωτής γωνίας (Φ.Τ. » 10°- 13°)
 • του ύψους του καρπού (όπου και ο λόγος του ύψους του καρπού προς το ύψος του 3ου μετακαρπίου είναι 0,54 ± 0,03)

Τα κατάγματα του κάτω πέρας της κερκίδος είναι δυνατόν να εμφανίζουν ραχιαία ή παλαμιαία παρεκτόπιση είτε να είναι ενδοαρθρικά με διαταραχή της αρθρικής επιφάνειας. Πώρωση του κατάγματος σε πλημμελή θέση οδηγεί σε αστάθεια και εμφάνιση αρθρίτιδας με επακόλουθο τον πόνο στο καρπό. Κατάγματα του κάτω πέρατος της ωλένης οδηγούν σε διαταραχή της κάτω κερκιδωλενικής αρθρώσεως και πόνο στις στροφικές κινήσεις του καρπού. Κάταγμα της στυλοειδούς αποφύσεως της ωλένης, συχνά συνυπάρχει με τραυματικές βλάβες του TFCC, εμφανίζει υψηλό ποσοστό ψευδαρθρώσεως και αποτελεί αίτιο χρόνιο πόνου στην περιοχή. Μεμονωμένο κάταγμα των οστών του καρπού είναι σύνηθες. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει το σκαφοειδές, με υψηλό σχετικά ποσοστό ψευδαρθρώσεως. Η αποκατάσταση του ύψους του σκαφοειδούς και η πώρωση της ψευδαρθρώσεως, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκτιμήσεις, πρέπει πάντα επιχειρείται, καθώς η επακόλουθη αστάθεια του καρπού οδηγεί σύντομα σε καταστροφή της αρθρώσεως.

Οι συνδεσμικές βλάβες που οδηγούν σε αστάθεια του καρπού, είναι και οι πλέον δύσκολες στη διάγνωση και απαιτούν συνήθως ειδικές εξετάσεις για να διαγνωστούν. Παραμελημένες μορφές τέτοιων ασταθειών, οδηγούν σε διαταραχές της σχέσεως των οστών μεταξύ τους με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρθρίτιδας. Η πλέον συχνή είναι η ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου που οδηγεί σε διάσταση του σκαφοειδούς με το μηνοειδές, με συνέπεια την καθίζηση-βράχυνση του καρπού (schapho-lunate advanced collapse – SLAC WRIST). Άλλες συνήθεις βλάβες είναι η ρήξη του μηνοπυραμοειδούς συνδέσμου, και η ρήξη του τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος που οδηγούν σε πόνο στην ωλένια πλευρά του καρπού. Η ύπαρξη μιας σκαφομηνοειδούς ή μηνοπυραμοειδούς αστάθειας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ραχιαία στροφή του μηνοειδούς (dorsal intercalated segment instabillity – DISI) είτε σε παλαμιαία στροφή του μηνοειδούς (volar intercalated segment instabillity – VISI), με επακόλουθο την βαθμιαία αποδιοργάνωση του καρπού.

Η ταξινόμησή τους είναι δύσκολη, άν και είναι δυνατόν να χωριστούν σε τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες:

 • αστάθειες ραχιαίας κάμψης
 • αστάθειες παλαμιαίας κάμψης
 • αστάθειες ωλενίας μεταφοράς του καρπού
 • αστάθειες ραχιαίου εξαρθρήματος του καρπού

Στις αστάθειες ραχιαίας κάμψης, που είναι και οι πλέον συνηθισμένες, το μηνοειδές στρέφεται ραχιαία , όπως φαίνεται στις πλάγιες ακτινογραφίες. Η παραμόρφωση αυτή καλείται αστάθεια του καρπού ραχιαίας στροφής του μηνοειδούς ( DISI). Η αντίθετη κατάσταση όπου το μηνοειδές φέρεται παλαμιαία, καλείται αστάθεια του καρπού παλαμιαίας στροφής του μηνοειδούς αστάθεια του καρπού, (VISI). Στην ωλένια παρεκτόπιση του καρπού, όλα τα οστά του καρπού παρεκτοπίζονται ωλένια. Τέλος στο ραχιαίο εξάρθρημα του καρπού τα οστά παρεκτοπίζονται ραχιαία, επακόλουθο συνήθως ενός κατάγματος της κερκίδας που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση. Η πλέον ίσως συνηθισμένη ανατομική βλάβη είναι η ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου που οδηγεί σε διάσταση του σκαφοειδούς με το μηνοειδές, με τις ανάλογες συνέπειες (SLAC wrist). Η αποκατάστασή του κρίνεται απαραίτητη και πρέπει πάντα να γίνεται.

Σε περιπτώσεις σοβαρότερων τραυματισμών είναι δυνατή η ταυτοχρόνη ρήξη σε περισσότερους του ενός συνδέσμους, με ή χωρίς οστική συμμετοχή. Ακραίο είδος ενός τέτοιου τραυματισμού είναι τα περιμηνοειδή κατάγματα – εξαρθρήματα του καρπού, που αποτελούν το σοβαρότερο είδος τραυματισμού στην περιοχή.

Διακρίνονται σε:

1.   παλαμιαίο εξάρθρημα του μηνοειδούς

2.   ραχιαίο περιμηνοειδές εξάρθρημα

Η δεύτερη κατηγορία συχνά συνυπάρχει με κατάγματα ενός ή περισσοτέρων οστών του καρπού. Πρώτο σε συχνότητα είναι το διασκαφοειδές περιμηνοειδές κάταγμα – εξάρθρημα, είναι δυνατόν όμως να συμμετέχουν και τα κεφαλωτό, πυραμοειδές ή η στυλοειδής απόφυση της κερκίδας.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Από όλες τις κακώσεις του καρπού, μόνο τα περιμηνοειδή κατάγματα – εξαρθρήματα έχουν πραγματικά επείγουσα ανάγκη για ανάταξη – αποκατάσταση. Και τούτο διότι η παρατεταμένη θέση των οστών σε μη φυσιολογική θέση, αυξάνει τις πιθανότητες διαταραχής της αιματώσεως τους, με αποτέλεσμα την άσηπτη νέκρωσή τους. Τα αμιγή κατάγματα, όπως όλα τα κατάγματα, πρέπει να ανατάσσονται και να ακινητοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια η ανάταξη – εσωτερική οστεοσύνθεση των οσταρίων του καρπού, ακολουθείται όλο και περισσότερο από τους χειρουργούς του χεριού, καθώς προσφέρει ανατομική ανάταξη και σταθερή συγκράτηση.

Στις επίσημες συνδεσμικές βλάβες, η ανάταξη της σχέσης των οστών κρίνεται αναγκαία, καθώς και η αποκατάσταση των συνδέσμων. Σε πρόσφατους τραυματισμούς των συνδέσμων, η άμεση αποκατάσταση γίνεται με ενδοοστική καθήλωση των συνδέσμων (χρήση ραμμάτων οστικής καθήλωσης Mitek). Σε χρόνιες ρήξεις επιχειρείται ραχιαία θυλακοπλαστική ή περιορισμένες αρθροδέσεις του καρπού.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest