Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Σύνδρομο Πρηνιστή

Σύνδρομο Πρηνιστή

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΗΝΙΣΤΗ – ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ 

(PRONATOR SYNDROME)

 

Το  Μέσο  Νεύρο  σχηματίζεται στο βραχιόνιο πλέγμα από την 5η, 6η και την 7η αυχενική ρίζα, με κύρια συμμετοχή της Α6. Πορεύεται στη έσω επιφάνεια του βραχίονα και στη πρόσθια επιφάνεια του αντιβραχίου. Είναι μικτό νεύρο, που σημαίνει ότι έχει αισθητική και κινητική λειτουργία. Στο επίπεδο του αγκώνα δίδει ένα κλάδο, που λέγεται πρόσθιο μεσόστεο νεύρο και έχει αμιγώς κινητική λειτουργία παρέχοντας νεύρωση στον εν τω βάθει καμπτήρα του δείκτη και στον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα. Στη συνέχεια πορεύεται προς τον καρπό παρέχοντας αίσθηση στη παλάμη και σε ορισμένους μυς του θέναρος.

Το Μέσο νεύρο κατά τη πορεία του από το βραχιόνιο πλέγμα στο χέρι, είναι δυνατόν να πιέζεται σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές. Η περισσότερο συχνή περιοχή είναι ο καρπός, προκαλώντας το Σύνδρομο του Καρπιαίου σωλήνα. Σπανιότερα πιέζεται στη περιοχή του αγκώνα, όπου είναι δυνατόν να πιέζεται ο κύριος κορμός του νεύρου (Σύνδρομο Πρηνιστή), ή το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο (Σύνδρομο Προσθίου Μεσόστεου)

Το σύνδρομο πρηνιστή εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες στη 5η δεκαετία της ζωής τους. Η προηγούμενη έντονη δραστηριότητά τους με συχνή ανύψωση βαρών αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα και συχνά συνδυάζεται με έσω επικονδυλίτιδα. Οι αιτίες που είναι πιθανόν να ασκούν πίεση στο νεύρο έχουν περιγραφεί με σαφήνεια και είναι:

  • Ο στρογγύλος πρηνιστής (ένας μυς στη περιοχή του αγκώνα που συμμετέχει στις κινήσεις πρηνισμού του αντιβραχίου)
  • Μια οστική προεξοχή (εξόστωση) στο κάτω τριτημόριο του βραχιονίου
  • Ένας σύνδεσμος στη περιοχή που λέγεται σύνδεσμος του Struthers
  • Η απονεύρωση του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων
  • Άλλη έκτοπη απονεύρωση

Σε ένα, όχι αμελητέο, ποσοστό είναι δυνατόν να συνυπάρχει και Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (double – crush syndrome).

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα συμπτώματα του συνδρόμου πρηνιστή είναι παρεμφερή με τα συμπτώματα του καρπιαίου σωλήνα, δηλαδή μούδιασμα στον αντίχειρα, δείκτη, μέσο και μισό παράμεσο δάκτυλο και συχνά οι δύο παθολογίες συγχέονται. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο συνδρόμων είναι η επιδείνωση της συμπτωματολογίας στις κινήσεις πρηνισμού και υπτιασμού του αντιβραχίου στο σύνδρομο πρηνιστή. Συνυπάρχει συνήθως και πόνος στο αντιβράχιο στη περιοχή του αγκώνα. Μια άλλη διαφορά είναι η διαταραχή της αίσθησης στη κερκιδική πλευρά της παλάμης, στο θέναρ, όπου η αισθητικότητα παρέχεται από ένα κλάδο του μέσου νεύρου (επιπολής παλαμιαίος κλάδος) που εκφύεται λίγα εκατοστά κεντρικότερα από τον καρπιαίο σωλήνα. Ειδικές κλινικές δοκιμασίες συνεισφέρουν επίσης στη διάγνωση.

Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την αναζήτηση οστικής παθολογίας για την αιτιολόγηση της νόσου. Περαιτέρω έλεγχος με μαγνητική τομογραφία κρίνεται χρήσιμος σε επιλεγμένες περιπτώσεις προς αποκλεισμό χωροκατακτητικής εξεργασίας στη περιοχή.

Το ηλεκτρομυογράφημα είναι πιθανόν να αναδείξει τη πίεση του Μέσου νεύρου στον αγκώνα, αλλά συχνά δεν είναι σαφές στη διάγνωση. Προσφέρει όμως χρήσιμες πληροφορίες στις περιπτώσεις διπλής πίεσης του μέσου νεύρου σε διαφορετικές περιοχές.

Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη ύπαρξη αυχενικού συνδρόμου, συνδρόμου Θωρακικής Εξόδου, καθώς και άλλων παθολογιών του Νευρικού συστήματος.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία του συνδρόμου πρηνιστή πρέπει να είναι καταρχήν συντηρητική. Η ανάπαυση και η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων αποτελούν τη πρώτη γραμμή της θεραπείας. Η χρήση ειδικών ναρθήκων που περιορίζουν τις στροφικές κινήσεις του αντιβραχίου είναι επίσης χρήσιμη. Το θεραπευτικό αυτό πρωτόκολλο πρέπει να ακολουθείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-6 μηνών.

Αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας θέτει την ένδειξη για Χειρουργική θεραπεία. Κατ΄αυτήν, διερευνάται το μέσο νεύρο στη περιοχή του αγκώνα και αναιρείται οιαδήποτε πίεση στο νεύρο. Από κάποιους χειρουργούς προτείνεται η διατομή της καταφύσεως του στρογγύλου πρηνιστή, αλλά δεν τυγχάνει της καθολικής αναγνώρισης καθώς είναι πιθανόν να υπάρχουν περισσότερα του ενός σημεία πίεσης. Η επέμβαση γίνεται με περιοχική αναισθησία και δεν απαιτείται νοσηλεία. Η χρήση του χεριού επιτρέπεται άμεσα και συνιστάται η πλήρης επάνοδος στις δραστηριότητες σε ένα μήνα.

Στις περιπτώσεις με συνοδό πίεση του Μέσου νεύρου και στον καρπό (Σύνδρομο Καρπιαίου σωλήνα), συνιστάται η ταυτόχρονη αποσυμπίεση και των δύο περιοχών.

Το αποτέλεσμα συνήθως είναι πολύ καλό και ο ασθενής είναι ελεύθερος συμπτωμάτων για όλη την υπόλοιπη ζωή του.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest