Συνδακτυλία

Συνδακτυλία

ΣΥΝΔΑΚΤΥΛΙΑ

(SYNDACTYLY)

Η  συνδακτυλία  είναι  μια  από  τις  συχνότερες  συγγενείς  διαμαρτίες  στο  χέρι,  με  χαρακτηριστική  εικόνα  την  ενοποίηση  ενός  ή  περισσότερων  δακτύλων.  Γεννιέται  δηλαδή  το  παιδί  με  τα  δάκτυλά  του  ενωμένα.  Η  συχνότητα  της  εμφάνισης  είναι  περίπου  1  στις  2400  γεννήσεις.  Στο  10%  έως  40%  των  περιστατικών  υπάρχει  βεβαρημένο  κληρονομικό  ιστορικό,  ενώ  τα  αγόρια  εμφανίζουν  την  δυσπλασία  σε  διπλάσιο  ποσοστό  από  τα  κορίτσια.  Συχνά  συνυπάρχει  και  με  άλλες  διαμαρτίες,  όπως  είναι  η  πολυδακτυλία,  οι  γωνιώδεις  παραμορφώσεις,  οι  δακτυλιοειδείς  στενώσεις  και  άλλες.

Είναι  δυνατόν  να  αφορά  μόνο  το  δέρμα  (απλή  συνδακτυλία),  ή  να  συμμετέχουν  και  τα  οστά  (σύνθετη  συνδακτυλία). Μπορεί  να αφορά  όλο  το  μήκος  του  δακτύλου,  ή  τον  αντίχειρα  με  την  παλάμη  (πλήρης  συνδακτυλία),  ή  να  συμμετέχει  τμήμα  από  αυτά  (ατελής). Συχνότερα εντοπίζεται μεταξύ μέσου και παράμεσου δακτύλου (50%), αλλά είναι δυνατόν να εμφανιστεί και σε όλα τα δάκτυλα. Εκτός  από  το  κοσμητικό  πρόβλημα  που  εμφανίζει,  δημιουργεί  και  λειτουργική  ανεπάρκεια  καθώς  μειώνει  το  εύρος  κίνησης  των  δακτύλων.

Συνδακτυλία  είναι  δυνατόν  να  εμφανιστεί  και  στο  πόδι,  με  μικρότερη  όμως  λειτουργική  επιβάρυνση  καθώς  η  κίνηση  των  δακτύλων  του  ποδιού  είναι  περιορισμένη.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η  θεραπεία  της  συνδακτυλίας  είναι  χειρουργική.  Εκτός  μερικών  περιπτώσεων  με  ατελή  συνδακτυλία  κυρίως  του  ποδιού,  η  πλειοψηφία  των  υπόλοιπων  δεν  γίνονται  αποδεκτές  από  τον  πάσχοντα  και  το  περιβάλλον  του.

Ο  χρόνος  που  πρέπει  να  χειρουργηθεί  μια  συνδακτυλία  είναι  αυτός  που  ισχύει  γενικά  σε  όλες  τις  συγγενείς  ανωμαλίες.  Όσο  πιο  γρήγορα  τόσο  καλύτερα.  Σε  ελαφριές  περιπτώσεις  απλής  συνδακτυλίας,  ο  αποχωρισμός  σε  ηλικία  ημερών  ή  εβδομάδων  προσφέρει  το  πλεονέκτημα  της  ευκολότερης  σύγκλεισης  του  δέρματος,  λόγω  της  μεγάλης  ελαστικότητας  του   στα  νεογνά.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  ηλικία  των  6  μηνών  θεωρείται  ιδανική,  ενώ  δεν  πρέπει  να  ξεπερνά  τα  4  χρόνια,  καθώς  οι  διαταραχές  στην  ανάπτυξη  και  οι  μόνιμες  δυσκαμψίες  που  θα  εγκατασταθούν  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στην  αντιμετώπισή  τους. Πρώιμος  αποχωρισμός  των  δακτύλων  που  έχουν  διαφορετικό  μήκος,  είναι  δυνατόν  να  προλάβει  την  εμφάνιση  σοβαρών  παραμορφώσεων  που  αντιμετωπίζονται  δύσκολα  χειρουργικά.

Κατά  την  επέμβαση  αφού  γίνει  αποχωρισμός  των  δακτύλων,  χρησιμοποιούμε  τοπικούς  δερματικούς  κρημνούς,  ή  ελεύθερο  δερματικό  μόσχευμα  για  να  καλυφθούν  τα  κενά. Ο σωστός σχεδιασμός του αποχωρισμού και των κρημνών είναι πολύ σημαντικός για τη σύγκλειση. Το ελεύθερο δερματικό μόσχευμα χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα και λαμβάνεται είτε από τη παλαμιαία επιφάνεια του καρπού, είτε από τη βουβωνική περιοχή και η λήψη γίνεται με τρόπο που  δεν θα αφήσει δύσμορφη ουλή.   Στις  περιπτώσεις  που  εμπλέκονται  περισσότερα  του  ενός  δάκτυλα,  είναι  δυνατόν  να  απαιτηθεί  σταδιακός  αποχωρισμός,  ώστε  να  μηδενιστεί  σχεδόν  η  πιθανότητα  απώλειας  δακτύλου.

Στις  σύνθετες  συνδακτυλίες,  ο  αποχωρισμός  είναι  σαφώς  πιο  απαιτητικός,  αφού  εκτός  του  δέρματος  πρέπει  να  διαχωριστούν  και  τα  οστά.  Η  ύπαρξη  κοινών  τενόντων,  αγγείων  και  νεύρων,  αυξάνουν  σαφώς  το  βαθμό  δυσκολίας.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  εξειδικευμένος  χειρουργός  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  το  καλύτερο  δυνατόν  αποτέλεσμα,  που  οι  συνθήκες  επιτρέπουν. Μετεγχειρητικά  εφαρμόζεται  ειδική  επίδεση,  και  οι  αλλαγές  πρέπει  να  γίνονται  στον  προβλεπόμενο  χρόνο  με  ιδιαίτερη  προσοχή.

Σε  ικανό  αριθμό  περιστατικών,  απαιτούνται  πλέον  της  μιας  επεμβάσεις  για  τον  πλήρη  διαχωρισμό  και  την  βελτίωση  της  εικόνας  και  της  λειτουργικότητας  του  χεριού. Η υποτροπή της συνδακτυλίας δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί, όπως και η εμφάνιση υπερτροφικής ουλής και θα απαιτήσουν συμπληρωματική χειρουργική διόρθωση.  Θα  πρέπει,  όμως,  να  γίνει  απόλυτα  κατανοητό,  ότι  οιασδήποτε  αρτιότητας  χειρουργική  τεχνική  δεν  είναι  σε  θέση  να  υποκαταστήσει  την  φύση.  Λειτουργική  και  αισθητική  ανεπάρκεια  είναι  πιθανόν  να  παραμείνει,  εκτός  των  ελαφριών  μορφών  απλής  συνδακτυλίας.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest