Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Πολυδακτυλία – Διπλός Αντίχειρας

Πολυδακτυλία - Διπλός Αντίχειρας

 

 

ΠΟΛΥΔΑΚΤΥΛΙΑ ΧΕΡΙΟΥ – ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

(POLYDACTYLY OF HAND – THUMB DUPLICATION)

Ο διπλός αντίχειρας είναι συγγενής ανωμαλία του χεριού. Ανήκει στη κατηγορία της πολυδακτυλίας, πού έχει τρεις τύπους: τον διπλασιασμό του αντίχειρα, τον διπλασιασμό του μικρού δακτύλου και τη κεντρική πολυδακτυλία.
Η συχνότητα εμφάνισης του διπλού αντίχειρα είναι ένας ανά 1000-10000 γεννήσεις. Υπάρχει σαφώς κληρονομική επιβάρυνση, οι άρρενες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμπλοκής, όπως και η λευκή φυλή και συνήθως αφορά μόνο το ένα χέρι. Η παρουσία και άλλων ανατομικών διαφοροποήσεων στον αντίχειρα με διαταραχές των τενόντων είναι πιθανή και φθάνει σε ποσοστό το 20%.

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική με τη παρουσία περισσότερων των 5 δάχτυλων στο χέρι. Ο διπλασιασμός του αντίχειρα είναι πλέον εμφανής, καθώς ο αντίχειρας έχει αυτόνομη παρουσία και προβάλλει στο χώρο κατά τη λειτουργία του χεριού.

Η ταξινόμηση την παραμορφώσεων αυτών του αντίχειρα, σύμφωνα με τον Wassel, είναι:

Τύπος Ι: Διφυής ονυχοφόρος φάλαγγα
Τύπος ΙΙ: Διπλασιασμός ονυχοφόρου φάλαγγας
Τύπος ΙΙΙ: Διφυής εγγύς φάλαγγα
Τύπος ΙV: Διπλασιασμός εγγύς φάλαγγας
Τύπος V: Διφυές μετακάρπιο
Τύπος VΙ: Διπλό μετακάρπιο
Τύπος VΙΙ: Αντίχειρας με τρεις φάλαγγες

Ο τύπος ΙV είναι ο περισσότερο συχνός (43%) και δεύτερος σε συχνότητα εμφάνισης είναι ο τύπος ΙΙ (15%). Όλοι οι τύποι είναι δυνατόν να συνδυάζονται με τοπικές ανατομικές παραλλαγές, ενώ μόνο ο τύπος VΙΙ σχετίζεται με πολλά γενετικά σύνδρομα μικρότερης ή μεγαλύτερης βαρύτητας.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία είναι μόνο Χειρουργική και αφορά την αφαίρεση του πλεονάζοντος μικρότερου δακτύλου, που συνήθως είναι το κερκιδικό (αυτό δηλαδή που είναι στην έξω πλευρά του αντίχειρα). Ο στόχος της επέμβασης είναι να διαμορφώσουμε έναν αντίχειρα σε μέγεθος τουλάχιστον στο 80% του φυσιολογικού και με επαρκή λειτουργία. Ειδικές τεχνικές εφαρμόζονται για το σκοπό αυτόν (συνδεσμική αποκατάσταση, χρήση τοπικών δερματικών κρημνών για την άρτια κάλυψη του δέρματος, κ.λ.π.) και συνήθως το τελικό κλινικό αποτέλεσμα, αισθητικό και λειτουργικό, είναι πολύ καλό και ικανοποιεί τους γονείς καταρχήν, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς στη μετέπειτα ζωή τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η πρώτη χειρουργική διόρθωση καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Οι επανορθωτικές επεμβάσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και η τελική έκβαση δεν είναι πάντα προβλέψιμη.

 

 

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

(SMALL FINGER DUPLICATION)

Η συγγενής δημιουργία διπλού μικρού δακτύλου είναι λιγότερο συχνή από τον αντίχειρα, έχει και αυτή κληρονομικό χαρακτήρα και αφορά περισσότερο τη μαύρη φυλή (10 φορές). Στη λευκή φυλή εμφανίζεται σε περισσότερο σύνθετη μορφή και συχνά συνδυάζεται με διάφορα γενετικά σύνδρομα. Διακρίνεται σε:

Τύπος Ι: Καλή και πλήρης διαμόρφωση του πλεονάζοντος μικρού δακτύλου

Τύπος ΙΙ: Ανεπαρκής εμφάνιση και διαμόρφωση του 2ου μικρού δακτύλου

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην αφαίρεση του έκτοπου δακτύλου, διατηρώντας το κερκιδικό. Στον Τύπο ΙΙ, η αφαίρεση καλό είναι να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest